Trait trong PHP và lý do nó được sinh ra

Trait trong PHP và lý do nó được sinh ra

Như các bạn đã biết,  OOP trong PHP chỉ cho phép kế thừa (inherit) một class từ một và chỉ một class khác duy nhất (đơn kế thừa). Đôi khi chúng ta muốn kế thừa thêm các methods ở nhiều hơn một class nhưng lại vi phạm nguyên tắc trên.

Chúng ta cần một giải pháp để giải quyết vấn đề đa kế thừa của OOP trong PHP. Và thế là Trait ra đời!

Vậy thì Trait là gì?

Trong PHP, trait là một tính năng mới được thêm vào từ PHP version 5.4.

Trait được sinh ra để giải quyết vấn đề đa kế thừa trong OOP, Trait cho phép tái sử dụng code mà không cần sử dụng kế thừa hoặc khai báo một class cha chung, giúp giảm thiểu sự phức tạp và tăng tính tái sử dụng mã.

Trait giống như một class trừu tượng, nhưng không thể khởi tạo thành đối tượng.

Sử dụng Trait như nào cho đúng?

Ví dụ, nếu bạn có một class User và một class Article mà cả hai cần sử dụng một method log() để ghi lại các hoạt động của người dùng, bạn có thể tạo ra một trait Logger và sử dụng nó trong cả hai class.

trait Logger
{
  public function log($message)
  {
    // code to log message
  }
}
Trait Logger
class User
{
  use Logger;

  public function register()
  {
    $this->log('User registered.');
  }
}
Sử dụng trong class User
class Article
{
  use Logger;

  public function publish()
  {
    $this->log('Article published.');
  }
}
Sử dụng trong class Article

Khi sử dụng trait trong PHP, có một số rủi ro có thể xảy ra nếu bạn lạm dụng hoặc sử dụng chúng không đúng cách, sau đây là một số ví dụ:

 • Khó debug: Sử dụng quá nhiều trait có thể gây rối hoặc khó hiểu cho người đọc code vì nó có thể dẫn đến việc ghi đè nhiều phương thức và thuộc tính. Nó cũng có thể gây khó khăn trong việc maintain vì không thể xác định nguồn gốc của phương thức hoặc thuộc tính.
 • Dễ gây xung đột: Nếu hai hoặc nhiều trait cung cấp các phương thức cùng tên, nó có thể gây ra xung đột và các lỗi không mong muốn.

Để giải quyết vấn đề xung đột, chúng ta có thể xử lý như sau:

Cách 1: Sử dụng từ khóa as để đặt tên mới cho phương thức trong class.

trait Logger
{
 public function create()
 {
  echo 'Created logger!';
 }
}

trait Event
{
 public function create()
 {
  echo 'Created Event!';
 }
}

class Article
{
 use Logger {
  Logger::create as traitLogger;
 }
 use Event {
  Event::create as traitEvent;
 }
}

$article = new Article();
$article->traitEvent(); // Output: Created Event!
$article->traitLogger(); // Output: Created logger!
Sử dụng từ khóa as để đặt tên mới cho phương thức trong class

Cách 2 :  Sử dụng từ khóa insteadof để xác định trait nào sẽ được sử dụng

trait Logger
{
 public function create()
 {
  echo 'Created logger!';
 }
}

trait Event
{
 public function create()
 {
  echo 'Created Event!';
 }
}

class Article
{
 use Logger;
 use Event {
  Logger::create insteadof Event;
 }
}

$article = new Article();
$article->create(); // Output: Created Event!
Sử dụng từ khóa insteadof để xác định trait nào sẽ được sử dụng

Kết luận:

Trait là một công cụ hữu ích cho việc chia sẻ mã giữa các class. Nó cho phép bạn tái sử dụng mã trong nhiều lớp mà không cần kế thừa hoặc sử dụng các pattern khác nhau.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trait chỉ hỗ trợ tái sử dụng mã, nhưng không hỗ trợ kế thừa đa cấp. Hơn nữa việc lạm dụng hoặc trait có thể gây ra nhiều lỗi không mong muốn. Do đó, khi sử dụng trait, bạn cần phải cân nhắc kỹ.